قابل توجه دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم :

وب سایت دانشگاه بزرگمهر قاینات از ghaencollege.ir به buqaen.ac.ir تغییر کرده است لذا خواهشمند است از وب سایت جدید جهت ملاحظه استفاده فرمایید .